دیل ارنهارت جونیور ترک NBC برای Amazon Prime، Warner Bros. کشف: منابع

بزرگترین نام در NASCAR در حال حرکت است. منابع آگاه از این تصمیم گفتند دیل ارنهارت…