او فقط به کسب یک میلیارد سریع فکر نمی کند

در میان چیزهای زیادی که باید در Wonder مشخص شود این است که چگونه به مشتریان…

چرا نمی توانیم از عجله دست برداریم؟

من و دوستی مرتباً بخش خبری رادیویی را که او سالها پیش شنیده بود به هم…

Punxsutawney Phil سایه خود را نمی بیند، اوایل بهار را پیش بینی می کند – CDC Gaming Reports

PUNXSUTAWNEY، Pa. (AP) – Punxsutawney Phil پیش بینی کرد که بهار در اوایل صبح جمعه ابری…