افزایش تصادفات از زمان خروج قطار از ریل در شرق فلسطین، اوهایو

آقای جفریز گفت که راه آهن پس از حادثه فلسطین شرقی چندین گام برای بهبود ایمنی…