فیل گالفوند از مبارزات و باخت ها در 888Ride بازگو می کند

در حین سری جهانی پوکر 2023، فرح گالفوند من صحبت کردم با دیوید تاچمن برای 888…