ویچیتا پس از پایین آمدن مجسمه جکی رابینسون در اطراف لیگ بیسبال تجمع می کند

ظهر پنجشنبه گذشته بود که باب لوتز کار را ترک کرد و قبل از شروع برنامه…