حجم باکارا برای ویژگی های برتر نوار – CDC Gaming Reports – نوید خوبی می دهد

به گفته یکی از تحلیلگران وال استریت، حجم باکارات قوی یک “شاخص مثبت” برای املاک گران…