در مواجهه با واکنش‌ها، برخی از رهبران شرکت‌ها با DEI «زیر رادار» می‌روند

در طی دو سال گذشته، زمانی که ایشان بابا و همکارانش در شرکت حقوقی جنر اند…