لندن اسامی جدید خطوط ترانزیت زمینی را اعلام کرد

پیمایش در سیستم حمل و نقل عمومی لندن ممکن است به زودی کمی ساده تر شود.…