GGPoker مفتخر است که برند جدید GGTeam خود را اعلام کند. همانطور که آنها می توانند پوکر آنلاین را برای همه اجتماعی و سرگرم کننده کنند ، در مورد نحوه تعامل با جامعه خود تجدید نظر کنند. معرفی GGHeroes ، GGSquad و GGCrew. فهرست GGHeroes همان نام هایی خواهد بود که طرفداران GGPoker می دانند و تحسین می کنند. GGCrew چرخش و گسترش خواهد داشت ، در انتظار اینکه چه مجموعه ها و / یا تبلیغات در حال اجرا است. GGSquad در طول هفته به خصوص در جلسات شنبه با انجمن GGPoker تعامل خواهد داشت. اگر یک میز با یکی از آنها بنشینید ، اقدام آنها را جریانی کنید ، محتوا ایجاد کنید و همیشه برای SnapCam پایین باشید. در اینجا برای صحبت در مورد GGSquad یکی از جدیدترین اعضای GGPoker ، کوین مارتین است.