تاریخ روز زمان شروع رویداد 08 نوامبر آفتاب ساعت 13:00 01: 100 دلار NLHE [8-Max, Series Kick-Off]، 25K $ Gtd 08 نوامبر آفتاب ساعت 14:00 02: 20 دلار NLHE [8-Max, PKO]، 15 دلار Gtd 08 نوامبر آفتاب ساعت 15:30 03: 150 دلار NLHE [6-Max]، $ 20K Gtd 08 نوامبر آفتاب ساعت 17:00 04: 100 دلار NLHE [Sunday Special SE]، 100 دلار Gtd 08 نوامبر آفتاب ساعت 17:30 05: 15 دلار NLHE [Mini Special]، 10 دلار Gtd 08 نوامبر آفتاب ساعت 19:00 06: 200 دلار NLHE [8-Max, PKO]، 30 دلار Gtd 08 نوامبر آفتاب ساعت 21:00 07: 50 دلار NLHE [Sunday SuperSonic SE]، 10 دلار Gtd 09 نوامبر دوشنبه ساعت 19:00 08: 200 دلار NLHE [4-Max]، 30 دلار Gtd 09 نوامبر دوشنبه ساعت 19:30 09: 10 دلار NLHE [PKO]، 7.5K $ Gtd 09 نوامبر دوشنبه ساعت 20:00 10: 500 دلار NLHE [6-Max, High-Roller]، 50 دلار Gtd 09 نوامبر دوشنبه ساعت 21:00 11: 100 دلار PLO [6-Max, Turbo]، 10 دلار Gtd 10 نوامبر سه شنبه ساعت 19:00 12: 200 دلار NLHE [Super Tuesday SE]، 50 دلار Gtd 10 نوامبر سه شنبه ساعت 19:30 13: 20 دلار NLHE [Mini Super Tuesday]، 15 دلار Gtd 10 نوامبر سه شنبه ساعت 20:00 14: 100 دلار NLO8 [8-Max]، 10 دلار Gtd 11 نوامبر چهارشنبه ساعت 19:00 15: 30 دلار NLHE [6-Max]، 15 دلار Gtd 11 نوامبر چهارشنبه ساعت 19:30 16: 50 دلار 8-GAME ، 7.5 دلار Gtd 11 نوامبر چهارشنبه ساعت 20:30 17: 200 دلار NLHE ، 25K $ Gtd 12 نوامبر پنجشنبه ساعت 19:00 18: 200 دلار NLHE [8-Max, PKO, Thursday Thrill SE]، $ 40K Gtd 12 نوامبر پنجشنبه ساعت 19:30 19: 20 دلار NLHE [8-Max, PKO, Mini Thrill]، $ 17.5K Gtd 12 نوامبر پنجشنبه ساعت 21:00 20: 150 دلار NLHE [Turbo]، $ 20K Gtd 13 نوامبر جمعه ساعت 19:00 21: 200 دلار FLHE [6-Max, Turbo]، 10 دلار Gtd 13 نوامبر جمعه ساعت 20:00 22: 100 دلار PLO [6-Max, PKO]، 10 دلار Gtd 13 نوامبر جمعه ساعت 21:00 23: 200 دلار NLHE [Hyper-Turbo]، 15 دلار Gtd 14 نوامبر شنبه ساعت 18:00 24: 300 دلار NLHE [6-Max]، $ 40K Gtd 14 نوامبر شنبه ساعت 19:30 25: 50 دلار NLHE [PKO]، 10 دلار Gtd 14 نوامبر شنبه ساعت 21:00 26: 75 دلار NLHE [6-Max]، $ 20K Gtd 15 نوامبر آفتاب ساعت 14:00 27: 100 دلار NLHE [Turbo, PKO, Deepstack]، 25K $ Gtd 15 نوامبر آفتاب ساعت 17:00 28: 100 دلار NLHE [Main Event]، $ 200K Gtd 15 نوامبر آفتاب ساعت 18:00 29: 20 دلار NLHE [Mini Main Event]، 25K $ Gtd 15 نوامبر آفتاب ساعت 20:00 30: 100 دلار NLHE [PKO]، 25K $ Gtd 15 نوامبر آفتاب ساعت 21:00 31: 100 دلار PLO [6-Max, Turbo]، 10 دلار Gtd 15 نوامبر آفتاب ساعت 22:00 32: 75 دلار NLHE [Sunday SuperSonic SE]، 12.5KK Gtd 16 نوامبر دوشنبه ساعت 20:00 33: 10 دلار NLHE [8-Max, Phase 2]، 30 دلار Gtd 16 نوامبر دوشنبه ساعت 20:00 34: 50 دلار NLHE [8-Max, Phase 2]، 50 دلار Gtd 16 نوامبر دوشنبه ساعت 21:00 35: 100 دلار NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Series Wrap-Up]، 15 دلار Gtd